Instalatii in constructie

Instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer (băut, gătit, spălat etc.) au rolul de a asigura alimentarea cu debitul şi presiunea de utilizare necesare a tuturor punctelor de consum al apei (robinete sau baterii ames-tecătoare de apă rece cu apă caldă de consum, montate la obiectele sanitare) din clădirile de locuit, social-culturale sau din grupurile sanitare ale clădirilor industriale.

Instalatii in constructie

  • Instalatii sanitare
  • Instalatii termice
  • Instalatii electrice
  • Incalzire in pardoseala

Principalul rol al instalaţiilor de încălzire este de a asigura în perioada rece temperatura optimă în încăperi, acolo unde omul locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea productivă. Instalaţiilor de încălzire le revin rolul ca procesul destul de complex al schimbului de căldură şi masă între om şi mediul înconjurător să se desfăşoare fără urmări negative asupra organismului.

Alegerea sistemului de încălzire aferent unei clădiri sau unui grup de clădiri se face în corelaţie cu confortul termic ce trebuie asigurat şi gradul de dotare tehnică pentru care există disponibilitatea financiară a beneficiarului. Opţiunea se face în funcţie de disponibilităţile financiare ale beneficiarului şi se adoptă o soluţie eficientă sub aspectul confortului termic, în concordanţă cu normele de gestiune eficientă a energie şi în limitele impuse de protecţia mediului înconjurător.

Receptoarele electrice sunt alimentate cu energie electrică prin circuite electrice mono sau trifazate - în funcţi-e de tipul receptorului - legate la tablourile electrice. Tablourile electrice sunt părţi din instalaţia electrică în care se realizează distribuţia energiei electrice. Totodată în acestea se montează şi echipamentele electrice pentru: 72 acţionare, protecţie, măsură, comandă, automatizare etc., în funcţie de complexitatea tabloului, în funcţie de poziţia în distribuţia energiei către receptoare, se deosebesc următoarele tipuri de tablouri electrice: - general, care este legat direct la un post de transformare sau la un cofret de branşament printr-o coloană generală. Acesta distribuie energia electrică către toate receptoarele din clădire prin intermediul altor tablouri; - principal, care este legat la tabloul general şi distribuie energia către receptoare prin intermediul unor tablouri secundare; legătura dintre tablourile principale şi tabloul general se face prin coloane principale; - secundare, care asigură distribuţia energiei electrice direct la receptoare prin circuite electrice; legătura de la tablourile principale se face prin coloane secundare.